Hóa chất xử lý nước

Hóa chất xử lý nước là tên gọi chung của các loại hoát chất mà nó có thể khử sạch nguồn nước thải trong sinh hoạt của chúng ta, trước khi nó rả ngoài môi trường. Với việc xử lý này thì nó có nhiều loại hóa chất có thể áp dụng được.

Tất cả các ngành công nghiệp là phải có tránh nhiệm là đảm bảo rằng nước thải của họ và đáp ứng những yêu cầu quy định tại nơi đó. Ở hầu hết các quốc gia, sự đồng ý của các công ty phụ thuộc vào những thành phàn nước thải và tuân theo những tiêu chí cụ thể

Chorine

Chorine

LH: 0978.262.607
Clozin

Clozin

LH: 0978.262.607
Hạt nhựa

Hạt nhựa

LH: 0978.262.607
Hạt nhựa

Hạt nhựa

LH: 0978.262.607
Hạt nhựa

Hạt nhựa

LH: 0978.262.607
Hạt nhựa

Hạt nhựa

LH: 0978.262.607
Hạt nhựa Dowex

Hạt nhựa Dowex

LH: 0978.262.607
NAOH ( Xút Hạt)

NAOH ( Xút Hạt)

LH: 0978.262.607
POLY ALUMINIUM CHLORIDE

POLY ALUMINIUM CHLORIDE

LH: 0978.262.607
Polymer

Polymer

LH: 0978.262.607
Polymer

Polymer

LH: 0978.262.607